Welke rentevorm is voor mij de beste?

Iedereen die op zoek is naar een nieuwe hypotheek, heeft met deze vraag wel eens geworsteld. Reden genoeg voor ons om hierover meer informatie te verstrekken.

Blader daarom rustig door deze pagina's, zodat u voorbereid aan de start van een adviesgesprek begint. Wenst u meer informatie? Stel uw vraag rustig aan onze medewerkers. 

 

 • Vaste rente

  Bij deze vorm staat de rente vast gedurende een door u zelf gekozen periode van een aantal jaren. Bijvoorbeeld 5 jaar vast, of 7 jaar, 10, 20 of zelfs 30 jaar. 

  Voordelen

  • u profiteert van de zekerheid over de hoogte van de te betalen rente, gedurende de door u gekozen periode
  • Gaat de rente omhoog, dan hebt u gedurende de gekozen periode daar geen last van

  Nadelen

  • u koopt "zekerheid" en dat vertaalt zich in een hoger rentepercentage
  • hoe langer de gekozen periode, hoe hoger de rente
  • gaat de actuele rente omlaag dan profiteert u daar niet van

  Risico
  Met deze rentevariant loopt u geen enkel risico gedurende de afgesproken periode.

 • Vaste rente met rentebedenktijd

  Deze rentevariant bestaat uit een door u gekozen periode waarin de rente vast is, gevolgd door een periode van meestal 1 of 2 jaar, waarin u het beste moment kunt afwachten om weer te kiezen voor een nieuwe rentevaste periode of voor een andere vorm: de bedenktijd. 

  Voordelen

  • u koopt "zekerheid".
  • daarnaast koopt u ook een extra faciliteit in de vorm van een periode van 1 of 2 jaar waarin u de renteontwikkelingen kunt afwachten, voordat u besluit om weer voor een bepaalde rentevaste periode te kiezen.
  • gaat de rente omhoog, dan hebt u daar gedurende de gekozen periode geen last van.

  Nadelen

  • u koopt "zekerheid" en dat vertaalt zich in een hoger rentepercentage.
  • hoe langer de gekozen periode, hoe hoger de rente
  • de rentebedenktijd is een extra faciliteit en dat vertaalt zich in een renteopslag van meestal 0,2%
  • gaat de actuele rente omlaag dan profiteert u daar niet van.

  Risico 
  Met deze rentevariant loopt u geen enkel risico gedurende de afgesproken periode.

 • Variabele rente

  Bij de variabele rente is het te betalen rentepercentage afhankelijk van de renteontwikkelingen op de actuele markt. De te betalen rente wordt maandelijks vastgesteld aan de hand van de dan geldende hypotheekrentes.

  Belangrijk voor de keuze voor variabele rente is of de rente gemiddeld onder de rente van een rentevaste periode blijft, gedurende de rentevaste periode. 

  Daarnaast is het belangrijk dat uw inkomen hoog genoeg is om bij een rentestijging de rente te kunnen blijven betalen. 

  Voordelen 

  • u profiteert direct van rentedalingen.
  • de variabele rente is in nagenoeg alle gevallen de laagste rente.

  Nadelen 

  • bij een actuele rentestijging betaalt u ook direct de hogere rente.
  • bij een stijgende marktrente wordt vaak geaarzeld om over te stappen naar een vaste rente. Dan loopt u het risico om voor fors hogere rentelasten te komen staan.
  • deze rentevorm vergt uw aandacht en vraagt frequent overleg met uw adviseur

  Risico 
  U loopt het risico van een telkens wisselende rente en dat vertaalt zich in een lager rentepercentage op het afsluitmoment.

 • Bufferrente

  De zogenoemde bufferrente is een mengvorm van de vaste en variabele rente. De rente staat vast binnen een bepaalde marge. Renteschommelingen werken pas door als deze groter zijn dan de van tevoren overeengekomen marge: de buffer. 

  Voorbeelden 

  Stel dat de gekozen vaste rente 6% is en de buffer 2% bedraagt. De buffer ligt dan tussen de 4% en 8% (6-2 en 6+2). 

  Zolang de marktrente tussen de 4% en 8% blijft bewegen, is er niets aan de hand en blijft u 6% rente betalen.

  Stel echter dat de marktrente boven de bovengrens uitkomt en 9% is, dan wordt de afgesproken rente van 6% verhoogd met het verschil tussen de bovengrens (=8%) en de marktrente (=9%). U gaat dan 6% + 1% = 7% betalen.

  Stel nu dat de marktrente beneden de benedengrens uitkomt en 3% is, dan wordt de afgesproken rente van 6% verlaagd met het verschil tussen de benedengrens (=4%) en de marktrente (=3%). U gaat dan 6% - 1% = 5% betalen.

  Voordelen 

  • De bufferrente biedt u meer zekerheid, vergeleken met de variabele rente en is dan ook iets duurder.
  • Gaat de rente binnen de bandbreedte omhoog, dan hebt u gedurende de gekozen periode daar geen last van. 
  • De bufferrente is iets goedkoper dan de vaste rentevariant. 

  Nadelen

  • U koopt "zekerheid" en dat vertaalt zich in een hoger rentepercentage.
  • Hoe langer de gekozen periode, hoe hoger de rente.
  • Gaat de actuele rente binnen de bandbreede omlaag dan profiteert u daar niet van.

  Risico 

  Met de bufferrente loopt u iets meer risico, vergeleken met de vaste rente.

 • Instaprente

  Wanneer u verwacht dat de rente de komende tijd daalt kunt u ervoor kiezen een hypotheekproduct te nemen met een zogenaamde instapfaciliteit. 

  Dit geeft u de mogelijkheid om gedurende de instapperiode (afhankelijk van uw keuze een of twee jaar) over te stappen naar een langere rentevast periode.

  Er zijn hypotheekverstrekkers die de mogelijkheid bieden om bij een eventuele rentestijging (in plaats van de verwachte daling) u een aantal dagen te geven om alsnog tegen het rentepercentage van voor de stijging voor een langere periode af te sluiten.

 • Project - of Arrangementsrente

  Dit is een extra aantrekkelijke rente die kan worden aangeboden in de vorm van een korting op de dagrente. 

  Maar let op: 

  • U hebt tijdelijk lagere rentelasten 
  • De korting geldt alleen voor de eerste rentevastperiode. 
  • De korting wordt niet automatisch opnieuw berekend bij de volgende rentevaste periode. Bij het vaststellen van de goedkoopste geldverstrekker moet u hier dan ook rekening mee houden. 
  • Door het wegvallen van de korting op de eerste renteherzieningsdatum kan de rentelast op langere termijn toch hoger uitvallen, omdat de gewone rente bij dezelfde aanbieder een stuk hoger ligt en overstappen extra kosten met zich meebrengt. 

  

Maak een afspraak

 

Rentebegrippen 

Onderstaand een uitleg van verschillende rentebegrippen waar u mee te maken kunt krijgen.

 • Nominale rente

  De nominale rente is de rente waar geldverstrekkers mee naar buiten treden en die standaard op de offerte wordt vermeld. 

  Uw jaarlijkse rentelasten kunt u eenvoudig uitrekenen door de nominale rente te vermenigvuldigen met het totale hypotheekbedrag.
   
  De nominale rente is de feitelijke marktrente en wordt gevormd door de reële rente en het verdisconteerde inflatiepercentage.

  Door de inflatie te verwerken in de rente compenseert de kredietverlener de ontwaarding van het uitgeleende geld.

 • Dagrente

  Het dagtarief of venstertarief is de gepubliceerde rente in kranten of internet van de desbetreffende geldgever. 

  Bij de dagrente wordt op de dag van passeren van de hypotheekakte bekeken of de rente voor soortgelijke leningen lager is dan uw offerterente. 

  Zo ja, dan krijgt u die lagere dagrente. 
  Zo neen, dan blijft de offerterente van toepassing. 


  Bij dagrente hebt u dus kans op een lagere hypotheekrente. 

  Als uw renteherzieningsdatum nadert, bepalen deze rentes ook de hoogte van de rente in uw nieuwe rentevaste periode. 

  De dagrente wordt ook gebruikt om de boeterente te berekenen. 

 • Netto werkelijke rente

  De netto werkelijke rente is (net als de effectieve rente) een methode om hypotheeklasten te vergelijken. 

  De netto werkelijke rente is kostprijs van een hypotheek. De netto rente wordt bepaald door de nominale rente, waarbij rekening wordt gehouden me o.a.: 

  • eventuele afsluitkosten 
  • tijdstip van betalingen 
  • aantal betalingen per jaar 
  • premies van verzekeringen 
  • uitkeringsrechten van verzekeringen 
  • fiscale aspecten (bijvoorbeeld renteaftrek)
 • Contractrente

  De met uw geldgever overeengekomen rente.

 • Basisrente

  De marktrente van dat moment die een bepaalde bank in rekening brengt voor nieuw af te sluiten hypotheken. Meestal de rente die men kan aanbieden bij hypotheken met NHG.

  Bij extra risico kan een toeslag komen op de basisrente. Bepalend voor de hoogte van de toeslag is de verhouding tussen de lening en de executiewaarde.

 • Bouwrente

  De bouwrente omvat alle rente die de koper van een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen aan de aannemer en de geldverstrekker: 

  • uitstelrente 
  • boeterente 
  • financieringsvergoeding 
  • hypotheekrente 

  Deze rentekosten worden vaak meegefinancierd in de hypotheek. 

 • Reële rente

  Dat is het verschil tussen de marktrente en het inflatiepercentage.

 • Effectieve rente

  Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan (per maand of per kwartaal).

  De 'Gedragscode Hypothecaire Financieringen' stelt het vermelden van de effectieve rente verplicht.

  De effectieve rente is in het leven geroepen om aanbiedingen beter te kunnen vergelijken. 

  Voor de uiteindelijke vergelijking is de effectieve rente niet voldoende. Zaken als aflossingen, hypotheekrenteaftrek en premies voor levensverzekeringen worden niet verwerkt in de effectieve rente. 

  De effectieve rente is altijd iets hoger dan de nominale rente.

 • Dalrente

  De dalrente is de laagste rente tussen het moment van uitbrengen van de offerte en de definitieve aktedatum bij de notaris.

 • Dalrente garantie

  De geldverstrekker biedt u de laagste hypotheekrente aan, die bij haar gold in de periode tussen acceptatie van de hypotheekofferte en het transport van de hypotheekakte.

  Deze rente zal iets hoger zijn dan de andere rentesoorten maar u profiteert echter wel maximaal als de rente gaat dalen.

 • Depotrente

  Bij nieuwbouw projecten betaalt u niet meteen het hele hypotheekbedrag aan de aannemer. 

  Het geld dat u al wel geleend, maar nog niet nodig hebt, kan in depot gezet worden. U ontvangt dan een rente over dit bedrag lager of gelijk aan de hypotheekrente. 

 • Heffingsrente

  U bent heffingsrente verschuldigd of u ontvangt heffingsrente wanneer de Belastingdienst de aanslag inkomstenbelastingpremie volksverzekeringen over een bepaald jaar oplegt na 1 juli van het daarop volgende jaar.

 • Boeterente

  Wanneer er meer wordt afgelost dan in de hypotheekovereenkomst is vastgelegd of boetevrij is toegestaan, wordt over het extra afgeloste bedrag boeterente berekend. 

  Contante waarde van het renteverschil 

  Wanneer u een lopende geldlening (hypotheek) geheel of gedeeltelijk beeindigt, lijdt de geldverstrekker een renteverlies op het moment dat de overeengekomen rente hoger is dan de op dat moment geldende dagrente.

  Wanneer u geen aanspraak kunt maken op een gehele of gedeeltelijke boetevrije aflossing, dan geldt als boete meestal de contante waarde van het totale verschil tussen de hogere en de lagere rente-opbrengst tot het einde van de rentevaste periode.

 • Middelrente

  Als de dagrente lager is dan de rente die u voor uw hypotheek betaalt, kan het voordelig zijn om uw hypotheek over te sluiten. 

  Oversluiten brengt meestal (te) veel kosten met zich mee!

  De geldgever kan u in plaats van oversluiten aanbieden om het verschil in de dagrente en de rente te middelen. Zo betaalt u een lagere rente en hebt u weinig kosten.

 • Geldmarktrente - Euribor

  De rentemarkt wordt vaak opgedeeld in de geldmarkt (geldmarktrente) en de kapitaalmarkt (kapitaalmarktrente). Hierbij wordt onder de geldmarktrente de korte rente verstaan en onder de kapitaalmarktrente de lange rente (met een looptijd vanaf 2 jaar). 

  Als maatstaf van de geldmarktrente wordt vaak naar de Euribor tarieven gekeken. Dit zijn de tarieven waartegen de Europese banken elkaar korte termijn leningen in euro's verstrekken. Deze Euribor tarieven worden dagelijks bepaald en worden vaak als basis gebruikt voor een groot aantal financiële producten zoals spaarrekeningen, hypotheken met variabele rente etc.

  Gaat de de Euribor omlaag of omhoog dan volgen de tarieven van deze producten vanzelf dezelfde richting. Voor een inschatting van de toekomstige renteontwikkeling van uw hypotheek, is het verstandig de Euribor tarieven goed in de gaten te houden. 

 • Kapitaalmarktrente - Euribor

  De rentemarkt wordt vaak opgedeeld in de geldmarkt (geldmarktrente) en de kapitaalmarkt (kapitaalmarktrente). Hierbij wordt onder de geldmarktrente de  korte rente verstaan en onder de kapitaalmarktrente de  lange rente (met een looptijd vanaf 2 jaar). 

  Als maatstaf van de kapitaalmarktrente wordt vaak naar staatsleningen gekeken. Gezien het lage risico bij een Nederlandse staatslening, geldt dit tarief vaak als een soort basistarief.

  Andere leningen met hogere risico's kennen dan een renteopslag voor dat hogere risico, waarbij geldt dat de opslag hoger wordt, naarmate het debiteurenrisico hoger wordt. Bij hypotheken is de kapitaalmarktrente dus belangrijk. Bij leningen met een langere renteperiode beweegt de hypotheekrente vaak mee met de kapitaalmarktrente.

 

Maak een afspraak

 

Overzicht hypotheekrenten

Als u een hypotheek afsluit doet u dat voor een kortere of langere tijd. Een van de belangrijkste factoren voor uw netto woonlasten is de hoogte van de rente. Maar op het moment dat u uw hypotheek afsluit weten u noch wij wat de rente in de komende 10, 20 of 30 jaar gaat doen.

De rente is het prijskaartje van de hypotheeklening en de hoogte ervan is onder meer afhankelijk van:

 • De actuele rentestand en de rente-ontwikkeling op de markt
 • Hypotheeklening versus waarde van uw woning
 • Nieuwbouw of bestaande bouw
 • De wijze waarop u gaat aflossen
 • De duur van de rentevaste periode
 • Het wel of niet kunnen krijgen van de Nationale Hypotheek Garantie

De belangrijkste vraag die u uzelf moet stellen: hoeveel risico wil ik lopen met een bepaalde rentevariant. Driekleur verzekeringen maakt het u duidelijk!

Onderstaand vindt u de actuele renteoverzichten. In veel gevallen kan een nóg scherpere rente worden aangeboden. Het loont dus altijd de moeite om bij ons kantoor te informeren.

 

Actuele hypotheekrente - Bron: Homefinance

 

Maak een afspraak

 

Google+ Google+ deze pagina
LinkedIN Deel dit op LinkedIN